Dalby

Indkaldelse til Generalforsamling

Efter udsættelse af den tidligere annoncerede dato,

INDKALDER DALBY-RODE VANDVÆRK NU TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag 27. august 2020 kl. 19.30

i Dalby Forsamlingshus – store sal

DAGSORDEN (Iflg. Vedtægterne)

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt

Ad. 5 Indkomne forslag: Fra bestyrelsen: Ingen
Fra andelshavere: Ingen

HUSK:
Sæt kryds i kalenderen ved onsdag 2. juli og slutte op om jeres eget vandværk.
Vandværket kan desværre kun byde på øl og vand på grund af Corona.

Bemærk: Vandværket omdeler ikke regnskaberne og forbrugerinfo, men fås ved fremmøde til generalforsamlingen.
Hjemmeside http://dalby-rodevandvaerk.dk

P.b.v. fmd. Bjarne Dickow

Kommentarer