Haslev

Slagelse Sygehus i førertrøjen for patienter med flere sygdomme

Landets første Videnscenter for Multisygdom og Kronisk Sygdom åbnede i dag på Slagelse Sygehus. Centret skal bidrage til at fremme kvaliteten i det danske sundhedsvæsen for mennesker med multisygdom og kroniske sygdomme.

Patienter med flere kroniske sygdomme på samme tid, såkaldt multisygdom, løber ofte spidsrod i det danske sundhedsvæsen. De oplever, at udredning og behandling ikke er tilrettelagt hensigtsmæssigt i forhold til deres situation. Samtidig bliver der flere og flere patienter med multisygdom, da vi lever længere og samtidig bliver bedre til at behandle kræft og andre alvorlige sygdomme.

Det er derfor en af sundhedsvæsenets helt store opgaver, som Videnscenter for Multisygdom og Kronisk Sygdom på Slagelse Sygehus skal hjælpe med at løse.

– At være kronisk syg er en kæmpebelastning for den enkelte – og har man flere, er det naturligvis tungere. I Region Sjælland er vi flere mennesker flere kroniske sygdomme end i andre regioner. Det kræver handling. Vi ved også, at forekomsten af multisygdom og kronisk sygdom ser ud til at vokse i den kommende år. Og vi ved, at der er en tæt sammenhæng mellem kronisk sygdom og social ulighed i sundhed. I fremtiden skal vi derfor tænke i en fælles og koordineret behandling for de mennesker med flere kroniske sygdomme. Jeg er derfor glad for, at vi i dag i Slagelse åbner landets første videnscenter, der skal finde bedre løsninger disse patienter. Det skal netop sikre, at de – ikke bare i Region Sjælland – men i hele landet – fremover bliver hjulpet bedre, siger Annemarie Knigge, formand for Udvalget for Sygehusenes Behandlingstilbud i Region Sjælland.”

Videnscenter for Multisygdom og Kronisk Sygdom skal styrke sundhedsvæsenets muligheder for at sikre en høj kvalitet i behandlingen af patienter med kronisk sygdom og multisygdom. Det skal centeret gøre gennem forskning og udvikling på området, ligesom det skal formidle viden og pege på løsninger, så patienterne fremover vil få en bedre behandling.

Specialist i spidsen

Det nye center har en af Danmarks førende specialister på området som centerchef i form af Anne Frølich. I april blev hun udnævnt som Danmarks første professor i multisygdom og kronisk sygdom, og i dag kan hun så slå dørene op til det nye videnscenter.

– Jeg glæder mig meget til at komme i gang med at finde effektive og brugbare løsninger på området, så patienterne kan få en bedre behandling. Det er ikke kun et problem for patienterne, men også en tikkende bombe under vores velfærdssamfund. I fremtiden må vi tænke i fælles handling og behandling, da det, vi gør, aktuelt både er dyrt og ressourcekrævende, siger Anne Frølich, centerleder ved Videnscenter for Multisygdom og Kronisk Sygdom.

Omkring 1,2 millioner voksne danskere lider i dag af multisygdom og har altså to eller flere samtidige kroniske sygdomme. Region Sjælland er den region, hvor der lever flest multisyge i forhold til antallet af indbyggere, og det er med til at stille nogle krav til behandlingen.

– Vi skal løfte blikket fra den enkelte sygdom og kigge på hele patienten. Med flere kronisk syge, skal vi anvende vores resurser klogere. Det betyder også, at vi skal organisere os på nye måder, der understøtter behandlingen af multisyge borgere bedre. Det skal det nye center hjælpe os med, siger Niels Reichstein Larsen, sygehusdirektør på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.

Behandling hver anden dag

Hver tredje dansker over 16 år lider af mindst en kronisk sygdom, mens mere end 50 procent af danskerne over 65 år lider af mere end en kronisk sygdom. En af de danskere er Vagn Mortensen på 74 år fra Falster. Han er ofte i kontakt med sundhedsvæsenet flere gange om måneden på sygehuset, hos egen læge og i kommunalt regi. Rekorden satte han i juni måned 2018, hvor han var til 15 forskellige behandlinger, og dermed fik behandling hver anden dag.

– Det ville være dejligt, hvis Sundhedsvæsenet tænkte på sine patienter som sine kunder. Jeg ville sådan ønske, at der var én læge, som tog ansvar for min situation, og at jeg kunne nøjes med at komme ét sted til alle mine behandlinger, siger Vagn Mortensen, der blandt andet lider af gigt, psoriasis og har fået en ny hjerteklap to gange.

I det nye center stiler vi i første omgang på at ansætte flere seniorforskere plus en række ph.d-studerende knyttet til med ambitionen om at udvide yderligere hen ad vejen. Centrets forskningsfokus er en af de centrale dele i Region Sjællands forskningspolitik “Forskning på forkant” om at forske i de største sundhedsudfordringer i form af kronisk sygdom og multisygdom.

Fakta

– Multisygdom: Defineres som den samtidige forekomst af to eller flere kroniske sygdomme hos den samme person. Patientforløb ved multisygdom er karakteriseret ved at være komplekse og ofte livslange med vekslende behov for sundhedsfaglige ydelser.

– Forekomst: Cirka 20-30 procent af den voksne befolkning i Danmark svarende til flere end 1,2 millioner mennesker lider af multisygdom og forekomsten forventes at være stigende i de kommende år. Forekomsten af multisygdom er højere hos personer med ingen eller kort uddannelse i forhold til hos personer med længere uddannelser. Psykisk sygdom forekommer hos cirka 22 procent af de personer, der lider af multisygdom. I 2025 vil den ændrede demografi i befolkningen betyde, at forekomsten af multisygdom være steget med 18 procent. Det svarer til en årlig stigning på 1.36 procent over 12 år. I praksis betyder det, at tilvæksten i antallet af multisyge forventes at blive cirka 181.324 personer frem til 2025.

– Omkostninger: Omkostningerne ved multisygdom vil stige i de kommende år, i takt med at befolkningen bliver ældre. I 2013 brugte 1 procent af borgerne med en eller flere kroniske sygdomme 17 procent af de samlede sundhedsudgifter, mens 5 procent af borgerne stod for 45 procent af de samlede sundhedsudgifter.

– Forbrug af sundhedsydelser: Blandt mennesker med multisygdom har cirka 5-15 procent behov for særlige indsatser fra sundheds- og socialvæsenet svarende til mellem 60-180.000 mennesker. En gruppe af multisyge er således kendetegnet ved at have mange kontakter til sundhedsvæsenet. Genindlæggelsesraten er betydeligt større for patienter med henholdsvis 2 og 3 eller flere kroniske sygdomme sammenlignet med patienter uden kroniske sygdomme. I en dansk undersøgelse fandt man, at patienterne i gennemsnit havde en kontakt hver anden uge til praktiserende læge eller hospital (10-60 kontakter per år) og i gennemsnit var indlagt 13 dage om året.

– Patientforløb ved multisygdom: Patienterne oplever, at den behandling, de modtager, fokuserer på enkelt sygdomme og ikke på det samlede sygdomsbillede. Der mangler fokus på komplekse sygdomsrelaterede problemstillinger. Manglende koordinering medfører manglende behandling af komplekse symptomer som smerter og psykiske problemer. Sundhedspersonalet har ikke det fulde overblik over den samlede behandlingsindsats. Mange patienter udtrykker, at de føler sig magtesløse, når de selv prøver at involvere sig i planlægning af eget forløb.

– Det nære sundhedsvæsen: Det nære sundhedsvæsen, det vil sige almen praksis og kommuner, spiller en central rolle for sundhed og livskvalitet hos personer med multisygdom. Her gennemføres størstedelen af indsatsen i forhold til forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering.

– Polyfarmaci: Brug af flere lægemidler samtidig er en direkte konsekvens af multisygdom. Polyfarmaci hos ældre patienter er stærkt associeret med øget risiko for død, lægemiddelrelaterede hospitalsindlæggelser, skadestuebesøg og er en økonomisk byrde for samfundet. Der findes en meget høj forekomst af uhensigtsmæssige ordinationer og fejlmedicineringer. Der mangler klinisk evidens for behandling med flere lægemidler i forhold til ældre multisyge patienter.

Kommentarer